Algemene voorwaarden Retail

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RETAIL

van BY-BAR B.V., gevestigd te Breda, hierna te noemen “Verkoper”. Onder “Koper” wordt verstaan: de partij die Verkoper een aanbod doet en/of met welke partij Verkoper een overeenkomst sluit.

Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Koper en Verkoper. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2
 Elke door Koper aan Verkoper gegeven mondelinge of schriftelijke order is een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

1.3
 Een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt uitsluitend tot stand door een schriftelijke (inclusief digitale) orderbevestiging van verkoper (“de Overeenkomst”).

1.4
 Elke Overeenkomst is een nieuwe afzonderlijke overeenkomst. Indien rechtens komt vast te staan dat niettemin een duurovereenkomst tussen Koper en Verkoper is ontstaan, dan is Verkoper te zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de relevante Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

1.5
 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten terzake goederen die uit voorraad worden geleverd indien die aanbiedingen en/of overeenkomsten worden gedaan c.q. gesloten na de totstandkoming van een voorafgaande Overeenkomst waarbij deze Algemene Voorwaarden ter hand zijn gesteld.

1.6 Na-orders uit voorraad is mogelijk vanaf een bedrag van EUR 200,-- euro. Bij na-orders welke lager zijn dan EUR 500,-- worden verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 2. Wijze van uitvoeren van de overeenkomst

2.1
 Koper dient binnen 7 werkdagen na ondertekening van de Overeenkomst en/of de orderbevestiging onjuistheden (waaronder vergissingen, schrijf-, druk- of rekenfouten) schriftelijk aan Verkoper kenbaar te maken. Verkoper zal door haar gegrond bevonden onjuistheden binnen een redelijke termijn corrigeren.

2.2 
Verkoper heeft het recht om na totstandkoming van de Overeenkomst binnen redelijke grenzen en indien door commerciële, handelsgebruikelijke of technische redenen gerechtvaardigd wijzigingen aan te brengen in specificaties (zoals kleuren, maten, aantallen etcetera). Tevens heeft Verkoper het recht om in die omstandigheden bepaalde artikelen niet te leveren.

2.3 
De artikelen van Verkoper worden los en onafhankelijk van elkaar verkocht. Koper kan slechts levering van sets (met elkaar te combineren artikelen) verlangen, wanneer uit de Overeenkomst blijkt dat de betrokken artikelen als set aan Koper zijn verkocht. Indien Verkoper desondanks geen set levert, kan Koper, nadat uit overleg met Verkoper is gebleken dat een passende oplossing niet mogelijk is, de Overeenkomst voor wat die artikelen betreft ontbinden.

Artikel 3. Betaling

 

3.1
 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum geldt een betalingskorting van 5%, gerekend over het factuurbedrag exclusief omzetbelasting.

3.2
 De Verkoper is gerechtigd 50% vooruitbetaling voor eerste levering te verlangen, anders worden de goederen niet uitgeleverd bij start van het seizoen.

3.3
 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente (overeenkomstig Richtlijn 2000/35/EG Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties) + 2 % in rekening te brengen, onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding op basis van de wet te vorderen.

3.4
 Bij levering in gedeelten kan ieder gedeelte apart in rekening worden gebracht. De bepalingen van de leden 1 t/m 3 van dit artikel zijn alsdan onverminderd van toepassing.

3.5
 Een betaling door Koper geldt ter voldoening van de langst openstaande factuur, ongeacht wat Koper bij zijn betaling vermeldt.

3.6
 Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde vooraf betaling van Koper te verlangen van geleverde en nog te leveren goederen voordat hij tot enige (verdere) levering overgaat.

3.7
 Betaling dient steeds plaats te vinden in de valuta als aangegeven in de overeenkomst en zonder korting of verrekening door Koper.

Artikel 4. Consumentenprijzen

De wederverkoopprijzen die Verkoper verstrekt zijn uitsluitend bedoeld als adviesprijzen en waaraan Koper niet gebonden is.

Artikel 5. Ontbinding

5.1
 Verkoper is gerechtigd iedere Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel - te zijner keuze - de (verdere) uitvoering van die Overeenkomst op te schorten, zonder enige gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding, indien:

•             de kredietverzekeraar geen krediet verstrekt voor Koper of een voor Koper verstrekt krediet 
intrekt;

•             surséance van betaling, faillissement, liquidatie of curatele van Koper is aangevraagd of 
verleend of een aanbod is gedaan of overeenkomst is gesloten terzake een 
(buitengerechtelijke) schuldregeling;

•             de activiteiten van het bedrijf van Koper worden gestaakt;

•             de activiteiten van Koper door een derde geheel of gedeeltelijk worden overgenomen;

•             conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van 
Koper;

•             Koper niet, niet-tijdig of niet conform de eisen van Verkoper een in artikel 12 genoemde 
zekerheid verstrekt terzake de nakoming van zijn verplichtingen;

5.2
 Verkoper is gerechtigd iedere Overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien Koper in verzuim is terzake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of enige andere materiële verplichting uit hoofde van enige Overeenkomst met Verkoper.

5.3 
Indien Verkoper de Overeenkomst ontbindt op grond van een toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van enige betalingsverplichting of andere materiële verplichting is Koper naast de verplichting mee te werken aan ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van de orderwaarde van de goederen, onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Overmacht

6.1 
Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan diens schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komen zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transport moeilijkheden, handelsbeperkingen, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid of faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.

6.2
 Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit enige Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

6.3
 Indien Verkoper door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst na te komen, heeft Verkoper het recht die Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Koper te voldoen.

6.4 
Koper is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

6.5 
Indien één der partijen bij een Overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 7. Levering

7.1
Tenzij anders overeengekomen tussen Koper en Verkoper, vindt de levering DDP (Delivery Duty Paid; Incoterms 2000) plaats, op een door Verkoper te bepalen wijze van verzending en geschiedt door afgifte van de goederen op een door Koper aangewezen adres. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen door Verkoper op het door Koper aangewezen adres worden afgegeven. Ten onrechte niet door Koper geaccepteerde of niet tijdig door Koper afgehaalde goederen worden geacht te zijn geleverd aan Koper op het moment dat levering had plaatsgevonden indien Koper zijn verplichtingen wel was nagekomen.

7.2
 Het risico met betrekking tot de goederen gaat op Koper over vanaf het moment van levering.

7.3
 Verkoper heeft het recht ten onrechte niet geaccepteerde of tijdig afgehaalde goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan. De naar redelijkheid te bepalen opslagkosten worden bij Koper in rekening gebracht en zijn aanstonds opeisbaar.

7.4 
Bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en de Incoterms 2000 prevaleren deze voorwaarden.

Artikel 8. Leveringsdata

8.1
 Onder “Leveringsdatum” wordt verstaan de datum waarop de levering als bedoeld in artikel 7.1 plaatsvindt.

8.2
 Overeengekomen leveringsdata worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen, doch deze gelden als indicatieve en nooit als fatale termijnen.

8.3
 Verkoper is gerechtigd om, indien noodzakelijk, leveringsdata aan te passen voor zover de levering van Verkoper afhankelijk is van prestaties van derden, zoals leveranciers, transporteurs en douane-autoriteiten.

8.4
 Koper erkent dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens.

8.5
 Verkoper is uitsluitend in verzuim ten aanzien van overschrijding van een levertermijn indien Koper hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij stellende een redelijke termijn voor nakoming, en Verkoper na die redelijke termijn alsnog in gebreke blijft met die nakoming.

8.6
 Indien geen Leveringsdatum is overeengekomen, zal Verkoper de goederen leveren binnen een naar zijn oordeel redelijke termijn.

Artikel 9. Klachten

9.1
 Koper dient klachten terzake van zichtbare gebreken binnen veertien werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd bij Verkoper te melden.

9.2 
Klachten terzake van gebreken, die niet door het nemen van eenvoudige steekproeven kunnen worden ontdekt, moeten binnen acht dagen na ontdekking en in ieder geval binnen zes maanden na levering van de goederen schriftelijk bij Verkoper zijn ingediend.

 

9.3
 Indien Verkoper een klacht gegrond acht, dan heeft deze de keuze binnen redelijke termijn de goederen te herstellen of te vervangen, de waarde van de goederen te crediteren dan wel op een andere passende wijze aan de klacht tegemoet te komen.

9.4
 Klachten over geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, maat, kleur afwerking etc., alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, worden door Verkoper niet gegrond geacht.

Artikel 10. Retouren

10.1
 Verkoper dient vooraf schriftelijk toestemming te verlenen voor retourzendingen. Verkoper zal Koper schriftelijk mededelen of Verkoper de zaken zal (laten) ophalen of dat Koper de zaken dient terug te sturen.

10.2  In geval van retourzending door Koper blijven de zaken voor rekening en risico van Koper totdat Verkoper de zaken heeft ontvangen.

10.3 Uit ontvangst door Verkoper van retour gezonden zaken kan geen goedkeuring of aanvaarding van retouren worden afgeleid.

10.4
 Verkoper slaat onterecht geretourneerde zaken voor rekening en risico van Koper op.

10.5 Omruiling is in overleg mogelijk met de 120% meerkoopregeling van de inkoopwaarde uit hetzelfde seizoen.  Voor de SS collectie is het mogelijk vanaf 15 april en de AW collectie vanaf 15 oktober.

Artikel 11. Incassokosten

11.1
 Alle kosten van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke maatregelen die Verkoper tegen Koper moet nemen, komen voor rekening van Koper.

11.2
 De door Koper te vergoeden incassokosten bedragen bij de eerste betalingsherinnering of aanmaning tenminste 15 % van hetgeen Koper aan Verkoper verschuldigd is en worden gesteld op tenminste EUR 150,-- per volgende betalingsherinnering of aanmaning.

11.3
 Wanneer Verkoper de vordering uit handen geeft, dient Koper de kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand van Verkoper te vergoeden, welke berekend worden volgens het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks evenwel met een minimum van EUR 150,-.

11.4
 De in dit artikel vermelde bedragen zijn opeisbaar door het enkele feit dat Verkoper zich genoodzaakt ziet Koper aan te manen of verdere (rechts)maatregelen te nemen.

Artikel 12. Zekerheden

12.1
 Verkoper is gerechtigd te bepalen dat Koper een zekerheid(srecht) dient te stellen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Koper. Tevens is Verkoper gerechtigd de termijn voor het vestigen van die zekerheid te bepalen.

12.2 
Het niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de verlangde zekerheden levert een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) op die opschorting en ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Artikel 13. Garanties

Garantieverplichtingen rusten slechts op Verkoper, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1
Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan Verkoper voldaan zullen zijn:
a. de door Koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle krachtensenige overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
b. vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

14.2
 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

 

14.3
 Koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen schade, waaronder brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en deze verzekeringen aan Verkoper op verzoek ter inzage te geven.

14.4
 Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of de verplichtingen uit hoofde van dit artikel jegens Verkoper tekortschiet of Verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

14.5 
Verkoper zal na terugneming van de zaken als bedoeld in lid 4 aan Koper crediteren de marktwaarde van de zaken (welk bedrag in geen geval hoger is dan de aan Koper in rekening gebrachte inkoopsprijs) verminderd met de kosten van terugneming.

14.6
 Het is Koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

14.7
 Al het promotiemateriaal dat Verkoper aan Koper ter beschikking stelt voor de promotie van haar producten en/of merken, blijft eigendom van Verkoper en moet op eerste verzoek van Verkoper onmiddellijk worden geretourneerd. Het promotiemateriaal mag niet worden verkocht en/of overgedragen aan derden.

Artikel 15. Verbod van wijziging van geleverde produkten

Het is Koper niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in (vermeldingen op) de aan hem geleverde produkten en verpakkingen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1
 Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Koper lijdt uit hoofde van een Overeenkomst al dan niet veroorzaakt door een medewerker/werknemer of door Verkoper ingeschakelde derden, tenzij schade veroorzaakt is door de opzet of grove schuld van de directie van Verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

16.2 
Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor immateriële of gevolgschade die Koper lijdt uit hoofde van een Overeenkomst.

16.3
 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden terzake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen rechten van industriële en intellectuele eigendom.

16.4
 Met in achtneming van het bepaalde in dit artikel is iedere aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Verkoper uitkeert terzake de veroorzaakte schade.

16.5
 Verkoper is terzake van door haar geleverde zaken, welke afkomstig zijn van derden, slechts aansprakelijk jegens Koper voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft beperkt of uitgesloten.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1
 De intellectuele eigendomsrechten op de artikelen van de Verkoper berusten bij Verkoper, voorzover deze rechten niet berusten bij derden.

17.2 
De Koper zal alle reclame-activiteiten, inclusief seizoensacties, door hem gevoerd met betrekking tot artikelen van Verkoper vooraf onderwerpen aan de goedkeuring van Verkoper; deze goedkeuring kan hem slechts worden onthouden indien de reclame-activiteiten dreigen afbreuk te doen aan de reputatie en het image van het merk van Verkoper en van de onder dat merk verkochte artikelen. Dit laat onverlet het recht van Koper om zelf de wederverkoopprijzen vast te stellen.

Artikel 18. Toepasselijk recht, forum- en domiciliekeuze

18.1
 De Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper worden beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, 11 april 1980, is expliciet uitgesloten.

18.2
 De geschillen welke tussen Koper en Verkoper mochten ontstaan naar aanleiding van een door Koper met Verkoper gesloten Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Artikel 19. Ongeldige bepalingen

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht.
 De niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.